Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт ЕООД, гр. Бургас

тел: 089 3893003

E-mail: office@correctaccountbg.com

Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт ЕООД, гр. Бургас

тел: 089 3893003

E-mail: office@correctaccountbg.com

Facebook: Корект Акаунт Консулт ЕООД

Website: http://www.correctaccountbg.com

Адрес: гр. Бургас, ул „Цар Петър“ № 17, ет.4, стая 5

.

.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

1. Организация на цялостното счетоводство на дружеството.

2. Разработване на счетоводната политика на дружеството.

3. Текуща обработка на първични счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други.

4. Документиране на плащане на клиенти чрез PayPal.

5. Счетоводно отчитане на финансиранията от европейските фондове.

6. Отчитане на складови наличности. Изготвяне на справки, свързани със складовите наличности.

7. Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.

8. Изготвяне на месечни /тримесечни финансови отчети за състоянието на дружеството, анализи и препоръки.

9. Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ДДС и VIES декларации.

10. Подготовка и подаване на информация свързана със системата на Интрастат

11. Отчитане и анализ на разчетите с доставчици и клиенти – изготвяне периодично на справки, анализ.

12. Изготвяне на справки и анализи, свързани с приходи, разходи и други показатели.

13. Изготвяне на всякакви други необходими за фирменото управление справки и отчети, съобразени с индивидуалните изисквания на клиента.

14. Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции.

15. Деклариране на получени заеми пред БНБ и подаване на последващи отчетни форми за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица.

16. Изготвяне на отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания.

17. Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО, изготвяне на искания за прилагане на СИДДО.

18. Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи всички статистически форми според спецификата на дейността на фирмата.

19. Изготвяне на платежни нареждания за разплащания към бюджета, контрагенти и др.

20. Данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство.

21. Проверка на данъчни задължения, своевременно уведомяване за възникнали такива

22. Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП

23. Данъчно планиране и консултиране;

ТРЗ

1. Консултация относно спазване на всички изисквания на българското трудово и осигурително законодателство.

2. Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала съобразени с действащото законодателство /изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, служебни бележки, декларации и др./

3. Поддържане на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове;

4. Изготвяне на „Вътрешни правила за работната заплата

5. Изготвяне на необходимите документи за промени на работното време и изчисляване на възнаграждения при удължено, непълно, сумирано работно време, при работа на ненормиран работен ден, при нощен и извънреден труд;

6. Изготвяне на графици за работа, присъствени форми за отчитане на работното време;

7. Изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулация, индивидуални фишове за всеки един от служителите на фирмата, платежни нареждания за осигурителни вноски и данък общ доход на служители по трудови, извънтрудови правоотношения и самоосигуряващи се лица.

8. Обработка и подаване на болнични листове, заявления и приложения в системата на НОИ по електронен път.

9. Изготвяне на заповеди за отпуск, изчисляване на отпуски, изготвяне на уведомления за оставащия платен отпуск.

10. Изготвяне на документи за осигурителен доход УП–2, УП- 3, справки и бележки.

11. Изготвяне на служебни бележки при поискване от служителите – за детски надбавки, за кредитни институции, за учебни заведения и др.

12. Вписвания и приключване на трудови книжки.

13. Изготвяне на граждански договори, сметки и служебни бележки за изплатени суми

14. Изготвяне и представяне на документи за НАП и НОИ /Декларация обр. 1 и обр. 6, уведомление по чл. 62/

15. Подаване на декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице

16. Подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

17. Изготвяне на тримесечни и годишни статистически отчети

18. Осигуряване на контакт със Служба по трудова медицина