Дружество закупува недвижим имот. Собственикът взема решение част от него да се отдава под наем на физически лица за задоволяване на жилищни им нужди.

Въпросите са:

  1. Как следва да се третира дългосрочното отдаването под наем на недвижим имот на физически лица за жилищни нужди?
  2. Как следва да се третират разходите за консумираната електроенергия, вода, както и разходите по поддръжка и ремонт на имота?

Отдаването под наем на сграда или част от нея, от данъчно задължено по ЗДДС лице, с място на изпълнение на територията на страната е облагаема доставка на основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.

Изключение от това правило е регламентирано с разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, съгласно която освободена доставка е отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец.

Ако имотът, собственост дружеството, представлява жилищна сграда по смисъла на ЗУТ и помещенията, които ще предоставя, отговарят на регламентираните изисквания за жилище и…