В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) бяха направени промени, свързани с информацията, която ежегодно се предоставя в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ. Промените, направени с този нормативен акт по отношение на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, ще се прилагат за доходи, изплатени след 01.01.2023 г., и нямат отношение към данните, които ще се подават за 2022 г.
Частта от промените, която се отнася за справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи от трудови правоотношения, е предвидено да се прилага и за доходи, изплатени през 2022 г. На това основание в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г., освен необходимата информация за облагаемите доходи, работодателите трябва да посочват данни и за някои от необлагаемите доходи по трудови правоотношения. За целта са направени промени в образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Доходите се описват в справката с определен „код“, според вида на дохода (облагаем или необлагаем) и вида на правоотношението, съгласно номенклатурата към утвърдения образец. Облагаемите доходи, както досега, се посочват с код 101, 102 или 103, според вида на правоотношението, а необлагаемите доходи от трудови правоотношения са обобщени в кодове от 104 до 109, както следва:
1. Код 104: „Ваучери за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е“ от ЗДДФЛ“. Тук се посочват ваучерите в размер до 200 лв. месечно, предоставени през 2022 г. на работниците и служителите за сметка на социалните разходи, при условията и по реда на ЗКПО.
2. Код 105: „ Обезщетения, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ“. Тук попадат обезщетенията по чл. 200 от Кодекса на труда (КТ), които се изплащат от работодателя при увреждане здравето на работника или служителя; обезщетението по чл. 216 ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3 от КТ при преместване на работника/служителя в друго населено място, обезщетенията чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ при прекратяване на правоотношението поради болест или след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и обезщетението по чл. 226, ал. 3 от КТ за вреди, причинени на работника или служителя, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ. С този код се посочват и обезщетенията, аналогични на изброените от КТ, които се предоставят на основание и по реда на специални закони (Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Националната служба за охрана, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за съдебната власт и обезщетенията и Закона за държавния служител, които също са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ.
3. Код 106:“Еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ“. Тук попада стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2400 лв. Сумите, превишаващи този размер, представляват облагаем доход и съответно се включват в справката с код 101, 102 или 103, в зависимост от вида на правоотношението.
4. Код 107 „Обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 14 от ЗДДФЛ“. Тук се посочват обезщетения и помощи по част първа от КСО, които се изплащат от работодателите, включително сумите за първите три работни дни от временната неработоспособност.
5. Код 108 „Парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ“. С този код се посочват само парични и предметни награди, изплатени от работодателя на съответния работник или служител на основание и по реда на нормативен акт (кодекс, закон или друг нормативен акт). Паричните и предметните награди, които се предоставят на работници и служители, но не по реда на нормативен акт, а по преценка на работодателя, представляват облагаем доход и се включват в общата сума със съответния код, според вида на правоотношението (101, 102 или 103).
6. Код 109 „Други необлагаеми доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура* , и по ал. 4.“.

Тук биха могли да попаднат само следните доходи:
1. Средства за пътуване и престой за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 5 от ЗДДФЛ;

*  Думите „когато са предоставени в натура“ се отнасят само към т. 9, т. 16 и т. 17 на чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ

2. Парични доходи, които са освободени от облагане съгласно чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ. Основно в тази разпоредба попадат доходи в натура (социални разходи, които са за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО, както и социални разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата, които не подлежат на облагане съгласно чл. 210 от ЗКПО) и съответно не следва да се описват в справката от работодателя. От друга страна тук биха могли да попаднат възстановените разходи за транспорт на служителите от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които се предоставят по силата на нормативен акт (например по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.). Тези разходи попадат в обхвата на чл. 11 от ЗКПО и не се облагат с данък върху разходите, съответно третират се като необлагаем доход по силата на чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ, но тъй като не са в натура, трябва да се посочват в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ с код 109.
3. Паричните средства, както и паричните помощи, които се предоставят по силата на посочените в чл. 24, ал. 2, т. 16 и 17 от ЗДДФЛ специални закони (Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Националната служба за охрана, Закона за Министерството  на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и Закона за Държавна агенция „Разузнаване“).

ВАЖНО! Според закона, независимо от формата на плащане (в пари или в натура), в справката не се посочват данни за доходите, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 10, т. 12 и т. 13 и чл. 24, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Източник: НАП