При сключване на договори за наем масова практика е да се договаря плащането на конкретна сума от наемателя на наемодателя, която да служи като гаранция, че наемателят ще изпълни своите задължение по договора. Най – често тази предварителна сума, която се заплаща се нарича депозит.

И кой е най – честият спор относно депозита, който възниква между страните по договори за наем или по скоро между техните счетоводители!?

Спорът е относно това дали трябва да се издаде фактура и съответно начисли ДДС за депозита, който е уговорен в договора.

Много често се стига до нежелание на наемателя по договора да заплати депозита преди да му бъде издадена данъчна фактура от наемодателя за него.

И тогава при наемодателя възниква въпросът: Трябва или не трябва, длъжен ли съм или не съм длъжен да предоставя данъчна фактура, за да си получа плащането за уговорения депозит!? Депозитът авансово плащане…