Фирма, нерегистрирана за целите на ДДС, осъществява хотелиерска дейност. В тази връзка използва услугите на онлайн платформата за резервации Booking.com, с регистрация по ДДС в Нидерландия. За услугата, която осъществява в полза на българската фирма, Booking издава фактура с основание резервации и такса за плащане. По същество фактурираната услуга представлява комисионна, изчислена на база направените резервации посредством платформата.

Въпросът е:

  1. Следва ли дружеството да се регистрира по реда на ЗДДС?
  2. Ако се налага регистрация, то каква данъчна ставка е правилно да се приложи – 20% или 9% по отношение на комисионната, фактурирана от com?

Съгласно разпоредбата на чл. 31а, пар. 3, б. „д“ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност посредничество при осигуряване на настаняване в хотелиерския сектор или в секторите с подобна функция, като този на ваканционните лагери…