Българско дружество сключва договор за придобиване на лек автомобил при условията на финансов лизинг. Предназначението на този автомобил е за отдаване под наем. Сключен е договор за отдаване под наем на лекия автомобил, обект на лизинговия договор, със съответния контрагент. Автомобилът няма да бъде използван за нуждите на дружеството, а единствено за отдаване под наем. В договора за наем е предвидена клауза, съгласно която разходите по експлоатация на лекия автомобил са изцяло за сметка на наемателя.

Основната дейност на дружеството – наемодател не е свързана с транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства.

Възниква въпроса:

  1. Възниква ли право на приспадане на данъчен кредит по фактурите за финансов лизинг, които дружеството ще получава за плащанията на лизинговите вноски?

В случаите на доставка на автомобил по договор за лизинг, в който е предвидено да се прехвърли собствеността на стоката, както…