Публикувана е нова версия 14.04 на Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. инструкция за инсталация и ръководство за потребителя.

Новото във версията е:

Промени във връзка със Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обнародвани в ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.)

Източник: НАП