Дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, решава по свое желание на прекрати регистрацията си. Към момента на прекратяване на регистрацията е наличен автомобил, използван за целите на основната дейност на дружеството, чиято цена на придобиване е 52 000 лева. При неговото закупуване дружеството е ползвало изцяло данъчен кредит. Към датата на дерегистрация транспортното средство е напълно амортизирано.

Възниква въпроса:

  1. Дружеството следва ли да начисли ДДС към момента на прекратяване на регистрацията по ЗДДС и в какъв размер?

Съгласно член 18, буква „в“ от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година държавите – членки могат да третират като възмездна доставка на…