Следва ли оборотът на посредник в тристранна операция да участва при изчисляването на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС?

Съгласно разпоредбата на чл. 15 от ЗДДС тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:

  1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
  2. стоките се транспортират директно от А…