Търговско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, закупува хранителни добавки от дружество, регистрирано за целите на ДДС в Испания. Испанското дружество е издало фактура с дата 16.07.2021 г., като фактурата е издадена във връзка с направено авансово плащане. Стоките са транспортирани от Испания на 23.08.2021 г. Транспортът е за сметка на българското дружество – купувач. Стоките пристигат на територията на България на 30.08.2021 г.

Въпросът е:

  1. Кога данъкът става изискуем за това вътреобщностно придобиване /ВОП/ – 16.07., 23.08. или 30.08.2021 г.? Коя е датата, от която започва да тече 15-дневния срок за издаване на протокола по чл. 117 от ЗДДС?

Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДС, изискуемостта на данъка при вътреобщностно придобиване настъпва:

  1. Когато доставчикът издаде фактура преди датата на възникване на данъчното събитие във връзка с получено авансово плащане по доставката, изискуемостта на данъка настъпва на 15-ия ден на месеца следващ…