Адвокат, регистриран по ЗДДС по реда на ЗДДС, получава по специална адвокатска банкова сметка суми от клиенти за адвокатски хонорари и за държавни такси. Държавните такси са дължими от клиентите и адвокатът ги превежда от името на клиента по съответните сметки на държавните институции и съдилища.

Въпросите са:

  1. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на получените суми от клиенти, които са предназначени за държавни такси и следва ли  да се издава фактура за тях?
  2. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на получените суми от клиенти за възстановяване на разходи, свързани с банкови такси удържани по повод преводи за държавни такси дължими от клиентите?

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без…