Българско дружество сключва договор за покупко – продажба и съответно закупува движима вещ /автомобил/  от чуждестранно физическо лице, гражданин на Германия. Покупката се извършва на територията на Германия.

Възникват въпросите:

  1. Следва ли българското дружество да включи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ информация за дохода, който е изплатен на германския гражданин?
  2. Ако отговорът на първи въпрос е положителен, то след като германският гражданин е установен в Германия и няма нито ЛНЧ, нито служебен номер от регистъра на НАП, как следва да се впише информацията в справката?

На основание чл. 6 и чл. 7 от ЗДДФЛ, местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина, а чуждестранните физически лица – само за придобити доходи от източници в Република България.

Предвид това, във връзка с определяне на данъчните задължения на едно физическо лице, основополагащо е правилното му дефиниране като местно или чуждестранно.

Съгласно чл. 4 от ЗДДФЛ местно физическо лице, без оглед на гражданството, е…