Самоосигуряващо се лице, в качеството си на собственичка на дружество с ограничена отговорност, е осигурявана за общо заболяване и майчинство. Към настоящия момент собственичката на дружеството отговаря на условията за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане за срок от 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

В тази връзка, възникват следните въпроси:

  1. За да продължи дружеството да функционира и да осъществява дейност за периода, през който собственичката ще ползва отпуск за бременност и раждане и отглеждане на малко дете, необходимо ли е да се назначи прокурист?
  2. На какъв договор трябва да бъде назначен прокуристът?

 

Съгласно чл. 135, ал. 1 и 2 от Търговския закон /ТЗ/ органи на дружеството са:

  • общо събрание;
  • управител (управители). Управителят може и да не е съдружник.

Предвид разпоредбата на чл. 147, ал. 1 от ТЗ, едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен…