През 2022 г. българско дружество сключва договор с друго българско дружество за строителство на сграда. Съгласно сключения договор е извършено авансово плащане от страна на възложителя. Изпълнителят по договора издава фактура с начислен 20 % ДДС за извършеното авансово плащане. Възложителят ползва данъчен кредит по издадената фактура.

На по-късен етап, на 15.05.2022 г. възложителят прекратява договора, като писмено предизвестява изпълнителят. Към момента на прекратяване на договора авансът по издадената фактура не е усвоен. Няма издадено кредитно известие от страна на изпълнителя към датата на прекратяване на договора, съответно няма възстановяване на авансово платената сума.

Въпросите са:

  1. Следва ли да се извърши корекция на начисления ДДС по фактурата за авансовото плащане по прекратения договор?
  2. В кой момент следва да се извърши корекцията и с какъв документ?

Съгласно разпоредбата на чл.115, ал.1 от ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата. Алинея 2 от същата разпоредба регламентира,…