В бр. 30 на Държавен вестник от 31.03.2020 г. е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.  Промените влизат в сила от 31.03.2020 г.

В преходните и заключителните раз­поредби се създава § 6а:

„§ 6а. През 2020 г. самоосигуряващите се лица, за които се прилага срокът за подаване на годишната данъчна декларация по § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпо­редби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., подават и декларация образец № 6 в същия срок.“

Източник: Държавен вестник