В качеството си на управител във вашата фирма, където сте едноличен собственик на капитала, използвате личния си автомобил изцяло за целите на осъществяваната от вас дейност. В статията „Разходи за използване на личен автомобил на собственик на ЕООД за служебни цели“ беше обърнато внимание какво следва да бъде направено и с какви документи е нужно да разполагате, за да бъдат данъчно признати направените разходи във връзка с експлоатацията на личния ви автомобил за служебни цели. Накратко казано следва да са налице:

  1. Договор за наем, по силата на който вие като собственик и в качеството ви на физическо лице предоставяте личния си автомобил за ползване на вашата фирма. Наемът следва да бъде определен по пазарни цени, тъй като става въпрос за сделка между свързани лица.
  2. Първични счетоводни документи, издадени на фирмата във връзка със закупеното гориво, смазочни материали, извършените дребни ремонти и др. разходи, направени във връзка с обичайното ползване на автомобила.
  3. Пътен лист, пътна книжка или друг документ, удостоверяващ изминатите километри във връзка с дейността, описание на маршрута.

Данъчното третиране на разходите за експлоатация на автомобила по описания по – горе ред не се прилага по отношение на отчетените разходи за командировки в т.ч. и пътни, които попадат в хипотезата на чл. 33 от ЗКПО. Необходимо е да е налице и друго обстоятелство по повод отношенията между вас и вашата фирма.