Българска фирма, регистрирана за целите на ЗДДС, упражнява дейност по превоз на товари. Един от клиентите – получател на транспортната услуга, е юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в Австрия. До този момент, за всяка извършена транспортна услуга на своя чуждестранен контрагент, установен в Общността, българското дружество издава фактура, в която като основание за неначисляване на ДДС посочва чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.

Българското дружество получава имейл от своя австрийски партньор, че преминава на метод на плащане, чрез издаване на кредитно известие. Всяко кредитно известие получава пореден сериен номер, като номерацията е различна от тази на издаваните фактури от българското дружество. В тази връзка, указанията, получени на имейла са, че българското дружество не следва да издава и изпраща фактури на своя австрийски клиент – получател на транспортната услуга, тъй като те няма да бъдат осчетоводявани. Дадена е инструкция относно бъдещия начин на документиране на доставките, както и за реда на изпращане на документацията, съпътстваща доставката. Занапред австрийското дружество ще издава към българската фирма т. нар. Credit note.

Въпросите, които възникват са:

  1. Какво е законовото основание за този начин на документиране на доставките?
  2. Издаваните от австрийската фирма документи /Credit note/, следва ли да се разглеждат като данъчни документи по смисъла на ЗДДС? Предвид тяхната номерация, която е различна от тази на българското дружество, следва ли да намерят отражение в дневниците на дружеството или следва да бъде издадена българска фактура и тя да се включи в дневника за продажби?
  3. Трябва ли да се подава VIES декларация?

Съгласно действащата нормативна уредба всяко данъчно задължено лице доставчик е длъжно да документира извършена от него доставка на стоки или услуги, както и  получено авансово плащане чрез издаването на фактура. Данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС, е всяко лице, което осъществява независима икономическа дейност. Фактура може да не се издава в изчерпателно изброени в чл. 113, ал. 3 от ЗДДС случаи, но по желание на някоя от страните по доставката същата може да бъде издадена.

С разпоредбата на чл. 113, ал. 11 от ЗДДС е предвидена възможност фактура или известие към фактура от името и за сметка…