Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, е с основен предмет на дейност извършване на услуги, свързани с транспорт на стоки. Дружеството разполага с лиценз за международен превоз. Дружеството осъществява транспорт на стоки от Германия до Австрия и Чехия. Клиенти на дружеството са юридически лица, установени на територията на ЕС. Част от европейските клиенти на българското дружество са регистрирани за целите на ДДС, а друга част нямат регистрация за целите на ДДС.

Въпросите са:

  1. Къде е мястото на изпълнение на доставката на услуга по превоз на стоки от територията на Германия до територията на Австрия и Чехия?
  2. Какви фактури следва да издаде българското дружество на своите европейски клиенти, регистрирани за целите на ДДС и на тези, които нямат регистрация за целите на ДДС?

Общите правила за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки се съдържат в разпоредбата на чл. 22 от ЗДДС.

Видно от разпоредбите на чл. 22, ал. 1 и ал. 3, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки се определя в зависимост от статута на получателя на транспортната услуга:

  • данъчно задължено…