Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, е с основна дейност продажба на хранителни добавки и козметика чрез онлайн платформите Etsy.com и Ebay. Клиенти на дружеството са данъчно незадължени лица /физически лица/ от трети страни, ЕС и България. При продажби към клиенти от трети страни дружеството начислява 0% ДДС, а при продажби в ЕС – 20% ДДС.

Възникват въпросите:

  1. Следва ли българското дружество да се регистрира задължително за прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от ЗДДС?
  2. По какъв начин се определя прагът от 10 000 евро – стойността на продажбите без вкл. ДДС или с вкл. ДДС?
  3. Реализираните вътреобщностни дистанционни продажби следва ли да се посочват справката – декларация по ДДС?
  4. След регистрация за прилагане на режим в Съюза, реализираните продажби към клиенти, установени в България, в коя декларация следва да бъдат посочвани?

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ., бр. 104 от 08.12.2020 г. (ЗИД на ЗДДС), в ЗДДС са направени изменения и допълнения, които влязоха в сила от 01.07.2021 г., като са въведени разпоредби на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива…