Фирма предоставя ваучери за храна в размер на 80 лева месечно на своите служители. През м. Септември във фирмата е наето лице по граждански договор за извършване на конкретна дейност в рамките на определен срок.

Възниква въпроса:

  1. На лицето, изпълняващо конкретна задача въз основа на извънтрудово правоотношение, полагат ли се ваучери за храна? Как следва да се третират по реда на ЗКПО?

На основание чл. 209, ал. 1 от ЗКПО не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „б“ в размер до 80 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице, когато са налице едновременно следните условия:

  1. договореното…