Собственик сте на фирма, регистрирана за целите на ЗДДС. Имате сключен договор за търговско представителство с възложител – фирма, установена и регистрирана за целите на ДДС в Австрия. По силата на сключения договор приемате да представлявате и да уговаряте договори за продажби от името на възложителя срещу уговорено в договора възнаграждение. Често възниква необходимост от командировки в страната и чужбина, които са свързани с изпълнение на договора, а също и с организирани от страна на австрийската фирма срещи и обучения във връзка с предлаганите продукти. В договора е предвидено, че транспортните разходи и разходите за нощувките са за сметка на възложителя и платените суми от изпълнителя се възстановяват от възложителя. Във връзка с така описаната ситуация, възникват следните въпроси:

  1. При определяне на данъчната основа по ЗДДС, следва ли да бъдат включени разходите за транспорт и нощувки, които по силата на договора подлежат на възстановяване и какво е основанието за това?
  2. Начислява ли се ДДС при документирането на тези разходи?
  3. Какъв документ следва да издадете за извършените разходи за сметка на австрийската фирма и как следва да се отрази документа в дневника за продажби?

При определяне на данъчната основа по  ЗДДС, следва ли да бъдат включени разходите за транспорт и нощувки, които по силата на договора подлежат на възстановяване и какво е основанието за това?

Съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на закона е стойността, върху която се…