Българска фирма, регистрирана съгласно ЗДДС, сключва договор за наем на ел. генератори с румънска фирма с румънски ДДС номер, които ще се използват на територията на България. За извършения транспорт от Румъния до България българската фирма разполага с транспортен документ, доказващ доставката по договора за наем. Използва ги определен период от време по наемния договор, след което решава да закупи активите на определена от доставчика сума.

Какво е данъчното третиране на така описаната сделка от гледна точка на ЗДДС? Налице ли е вътреобщностно придобиване /ВОП/ за българската фирма и трябва ли да издаде протокол по чл.117 от ЗДДС? Как следва да се оформи документално?

Може ли да се разглежда като вътреобщностно придобиване /ВОП/?

Условията и редът за прилагане на режима на ВОП са описани в чл. 13, ал. 1…