Публикувана е актуализирана брошура – „Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани“.

Източник: Интернет страницата на НАП