Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между КАК Акаунт и ползвателите на сайта по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.kakda.bg. С регистрацията си получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели в съответствие със Закона за електронната търговия.
Осъществявайки достъп и използвайки уебсайта на КАК Акаунт, наричан по-долу „Платформата“, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на платформата и че сте запознати с настоящите условия и се задължавате да ги спазвате.

Общи разпоредби

  1. Потребителят разрешава КАК Акаунт да държи в автоматизирана база данни цялата лична информация, тъй като тя е необходима за адекватното предоставяне на услугата. С цел да се запазят анонимни личните данни, потребителят е информиран, че единствен управител на базата данни е КАК Акаунт.
  2. Данните, предоставени от потребителя в нашата база данни, са защитени от системи за сигурност, които възпрепятстват достъпа на неоторизирани трети лица.
  3. Потребителят приема, че услугата е съгласувана с българското законодателство, а за тези които живеят в чужбина изрично се отказват от законодателството на съответната държава, дори да съответства с българския закон.
  4. КАК Акаунт запазва правото да прави всички необходими промени в общите условия по всяко време.

Предмет

  1. Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на Платформата в отношенията между КАК Акаунт, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, от една страна, и всяко трето лице – потребител на Платформата, наричано по-долу „Потребител“.
  2. С общите условия се определят общите правила за използване на Платформата, достъпна на уеб адрес www.kakda.bg, чрез всякакъв тип устройства за достъп до Интернет, като персонален компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон, независимо дали интернет адресът на Платформата се зарежда от България или от чужбина.
  3. Настоящите Общи условия се прилагат и в случаите, когато се използва информация, качена на страницата на Платформата, без директен достъп до нейния интернет адрес.
  4. При използването на която и да е услуга на компанията или при кликване върху „Регистрация“, Вие потвърждавате, че се обвързвате с условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, не използвайте предлаганите от нас услуги. Имайте предвид, че настоящите общи условия могат да бъдат променяни, без предизвестие.
  5. Доставчикът си запазва правото по своя собствена преценка да откаже на всеки потребител достъп до сайта или до част от него без предупреждение.

Достъп

  1. Платформата има съдържание със свободен и платен достъп.
  2. Съдържанието с платен достъп (Абонамент) е достъпно само за посетители с оторизиран достъп, предоставен от Доставчика. Заявка за платен абонамент може да бъде направена само след безплатна регистрация в сайта, при условията и цените, посочени в секция абонамент (https://kakda.bg/plans/). Услугата „платен достъп“ се уговаря въз основа на абонамент между Потребителя и Доставчика и става достъпна след избиране на абонаментен план, съдържащ условията и цените за предоставяните услуги, заплащане на съответния абонамент и след постъпване на сумата по банковата сметка на Доставчика. Абонаментите планове се излагат на страницата на Платформата.
  3. Абонаментният план се активира до 24 часа в първия работен ден след постъпване на сумата по банковата сметка на Доставчика.

Регистрация

  1. За да използвате услугите предоставени от платформата, Вие ще трябва да се регистрирате, за да получите потребителско име и парола (Потребителски профил). Когато се регистрирате, информацията, която ни предоставяте по време на процеса на регистрация ще ни помогне в предлагането на подходящо съдържание към вас, както и за управление на мрежата. Единствено вие сте отговорни за поддържането на поверителността на Вашия профил, потребителско име, парола и за всички дейности, свързани или настъпили в рамките на Вашия профил. Вие декларирате и гарантирате, че информацията в профила Ви ще бъде точна и актуална. Трябва да ни уведомите (а) незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт и някакво друго нарушение на сигурността, и (б) трябва да сте сигурни, че сте излезли от акаунта си в края на всяка употреба на платформата. До степента, допустима съгласно приложимото законодателство, ние не можем и няма да носим отговорност за щети, произтичащи от Вашето неспазване на горните изисквания, или в резултат на използване на акаунта Ви, със или без вашето знание, докато ни уведомите за неоторизирания достъп до акаунта Ви.
   Вие не може да прехвърляте Вашия профил на друго лице и нямате право да давате акаунта си на някого без разрешението на титуляра на профила. В случаите, когато сте получили разрешение и искате да регистрирате друго лице, включително непълнолетно, да използва акаунта Ви, Вие сте напълно отговорен за (1) онлайн поведението на този Потребител; (2) контрола на достъпа на потребителя и използването на продуктите; и (3) последствията от всякакви злоупотреби.
  2. Доставчикът има право да прекрати достъпа до съдържанието на Платформата, независимо от вече направена регистрация при нарушаване на Общите условия от страна на Потребителя.
  3. От момента на регистрацията Потребителя и Доставчика се съгласяват договора за предоставяне на достъп до Платформата да започне изпълнение  незабавно на осн. Чл. 49 ал. 9 от ЗЗП.

Предоставяне на информация и защита на личните данни

  1. Доставчика обработва лични данни съобразно ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в “ КАК АКАУНТ” ЕООД, публикувана на интернет страницата на предприятието – http://www.kakda.bg/ .

Защита на авторските права

  1. Всички елементи на съдържанието на Платформата, включително дизайн, програмни кодове, софтуерни програми, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.
  2. Предлаганата информация, достъпна на Платформата, е предназначена за лично ползване. Всяко възпроизвеждане, промяна, предаване по електронен път, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на КАК Акаунт с търговска цел или с цел да се извлече друга облага, както и действия, водещи до този резултат, е забранено освен с изрично писмено съгласие от страна на Доставчика.

Отговорност

  1. Доставчикът полага грижи да поддържа актуално съдържание на Платформата, като за целта използва информация, публикувана в официални издания на Националната агенция на приходите, Национален осигурителен институт, Инспекция по труда, публичните регистри или други държавни органи.
  2. С приемането на Общите условия, потребителят декларира, че съзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката на сайта.
  3. Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Платформата. Съдържанието на Платформата в цялост или в отделни нейни части не представлява правен съвет по конкретен казус.
  4. Доставчикът има право на обезщетение-претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на неоснователни претенции на трети лица, заявени вследствие на нарушение на Общите условия за ползване на платформата или в резултат на нерегламентирана употреба на услугите на Платформата.
  5. Доставчикът има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на потребителя в случай, че Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

Използване на „бисквитки“ и рекламиране

  1. Доставчикът използва „бисквитки“ (Cookies) на Google Analytics и Facebook на Платформата. Те биват използвани за съобразяване съдържанието на Платформата с нуждите на потребителите.
  2. С ползването на Платформата, потребителите дават своето съгласие за съхраняването на данни и ползването им в съответствие с чл.13.

Плащане през виртуален терминал

Доставчика приема плащания с банкови карти с брандове на БОРИКА, VISA и MasterCard, вкл. с банкови карти в схемата 3-D Secure посредством знаците Verified by Visa и / или MasterCard SecureCode.

В цената на услугите не са включени допълнителни такси или комисиони, свързани с извършването на транзакцията.

Право на отказ

Потребителят няма право на възстановяване на платените суми, тъй като услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

Приложимо право

 1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.