На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година.

Представянето на декларацията за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2018 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 02 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 30 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават задължително в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2018 година НСИ Ви дава възможност да представите декларацията за 2017 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” повече
По електронен път чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра (само за предприятията без дейност) e-mail
Чрез формуляри на хартиен носител повече

ВАЖНО! Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч през 2017 г., се подава в Информационна система “Бизнес статистика”, на е-mail или на хартия в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

Име Електронна поща Телефон фиксиран
02/9857
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата Цанка Лазарова isbs_tech@nsi.bg 118
За въпроси по съдържанието и попълването на декларацията Кармен Искрова isbs_stat@nsi.bg 160

Източник: Интернет страницата на НСИ