Уважаеми потребители на електронните услуги на ИА „Главна инспекция по труда“,

Уведомяваме Ви, че във връзка с въведеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение за постъпили в срок ще се приемат декларациите по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, постъпили до един месец след края на извънредното положение.


От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.


Остава задължението да подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ:

1. Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:

  •  Физически u юридически лица, които:

  имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;

  имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;

  имат приети лица за провеждане на обучение или практика;

  в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице – изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;

  • Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;
  • Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

2. Както и от предприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация (точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията).


Попълването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през портала за електронни услуги, раздел „Услуги с използване на електронен подпис“:

Услуги с използване на електронен подпис


Внимание !!!

Услугата работи само с Internet Explorer. Ако при влизане порталът изиска да изберете сертификата на електронния Ви подпис и пин код, изберете „cancel“. Необходимо е добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java. За да проверите дали вашата Java е включена коректно, моля да посетите интернет страница https://www.java.com/verify/.


ВИДЕО за конфигуриране на Java за работа в портала за „Услуги с изпозване на електронен подпис“ на ИА ГИТ


Системата позволява:

–  Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

– Разпечатване на попълнената декларация – при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутон „Изтегли“ и записвате получения „xml“ файл.Контакти

Въпроси относно декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да задавате на електронна поща delovodstvo@gli.government.bg и на тел. 0700 17 670


За технически въпроси:

02/8101 724

058/600 632

Източник: ИА „Главна инспекция по труда“