На интернет старницата си НАП съобщава, че декларации:

  • образец №1 „Данни за осигуреното лице“,
  • образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“,
  • образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ и
  • образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“  ще може да се подава чрез портала за електронни услуги на НАП от края на седмицата /1-7 февруари/.

Причината за това са изменениея в подзаконовата правна уредба, които предстои да бъдат публикувани.