Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
Казуси и статии ЗДДС
2603, 2023

Рекламация на стоки, предмет на износ. Данъчно третиране по реда на ЗДДС.

Автор |26.03.2023|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружеството е осъществило доставка на стоки за клиент от трета страна. Стоките, предмет на износа, са закупени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната и за тях българското дружество е ползвало правото си на данъчен кредит. Клиентът от третата страна е направил рекламация на получената стока. Рекламацията [...]

Казуси и статии ЗДДС
1903, 2023

Право на данъчен кредит за закупено гориво и нощувка във връзка с командироване на служител

Автор |19.03.2023|ЗДДС, Казуси и статии|

Във връзка с изпълнение на сключен договор със свой контрагент, Дружество командирова свой служител в друг град. Служителят използва личния си автомобил за осъществяване на командировката. След приключване на командировката представя финансов отчет за извършените разходи, към който са прикрепени фактури за гориво и хотелско настаняване, и [...]

Казуси и статии ЗДДС
1203, 2023

Оборот на посредник в тристранна операция. Изчисляване на коефициент по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС.

Автор |12.03.2023|ЗДДС, Казуси и статии|

Следва ли оборотът на посредник в тристранна операция да участва при изчисляването на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС? Съгласно разпоредбата на чл. 15 от ЗДДС тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия: [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2602, 2023

Осигуряване на председател в ЮЛНЦ

Автор |26.02.2023|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Учредено е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза като спортна организация. Единият от учредителите е избран за председател. Председателят представлява и управлява спортната организация. За тази си дейност той не получава възнаграждение. Въпросите са: При положение, че председателят полага труд, т [...]

Казуси и статии ЗКПО
1902, 2023

Ваучери за храна, начислени като разход за м. Декември, но раздадени на служителите през м. Януари. ЗКПО.

Автор |19.02.2023|ЗКПО, Казуси и статии|

Дружество предоставя на служителите си ваучери за храна в размер на 200 лв. на месец. Те се дават в месеца, следващ месеца за който са начислени. Ваучерите за м. Декември 2022 г. са раздадени на служителите през м. Януари 2023 г. Същите са начислени като разход за м. Декември 2022 г. Въпросът е: Следва ли финансовия резултат да се увеличи [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ
1202, 2023

Закупуване на автомобил от физическо лице. Деклариране от физическото лице – продавач и юридическото лице – купувач.

Автор |12.02.2023|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

През 2022 г. дружество закупува от физическо лице автомобил. Физическото лице е закупила автомобилът през 2019 г. Дружеството подава Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, в която посочва продажната цена на закупения автомобил. Сумата се зарежда автоматично при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от физическото лице. [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
502, 2023

Прекратяване на трудов договор за полагане на допълнителен труд

Автор |05.02.2023|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Физическо лице полага труд в търговско дружество въз основа на сключен трудов договор за полагане на допълнителен труд на основание чл. 111 от КТ. В трудовия договор е уговорен изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя, т.е. трудовият договор за полагане на допълнителен труд е сключен на основание чл. 111 от КТ във връзка с чл. 7 [...]

Казуси и статии ЗКПО
2901, 2023

Скрито разпределение на печалбата. Деклариране.

Автор |29.01.2023|ЗКПО, Казуси и статии|

В хипотезите, когато физическо лице, собственик/съдружник в дружество използва текущо през годината финансови средства на дружеството за задоволяване на лични потребности и няма намерение да възстанови тези средства на дружество и съответно това потребление не е оформено с протокол от решение на общото събрание за разпределяне на неразпре [...]

Статии Казуси и статии ЗКПО
2201, 2023

Данъчно третиране на използването на финансови ресурси на дружеството за задоволяване на лични нужди на съдружниците/собственикът на дружеството

Автор |22.01.2023|ЗКПО, Казуси и статии, Статии|

Много често физическите лица, съдружници в дружества с ограничена отговорност, както и едноличните собственици на дружества, текущо през годината използват финансовите ресурси на дружеството за лични нужди и нямат намерение да възстановяват използваните средства. Усвоените финансови средства нямат характер на възнаграждение за положен лич [...]

Статии Казуси и статии ЗДДС
1401, 2023

Документиране на платен аванс при разваляне на доставката в случай на последваща дерегистрация на доставчика по ЗДДС

Автор |14.01.2023|ЗДДС, Казуси и статии, Статии|

През м. октомври 2021 г. е сключен договор за доставка на определено количество стоки между две български дружества, регистрирани по реда на ЗДДС. Дружеството, получател по доставката, е заплатило аванс, който е документиран чрез издаването на данъчна фактура, по която е ползван данъчен кредит. Фактурата е включена в дневника за продажби [...]

Go to Top