Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
Казуси и статии ЗДДС
412, 2022

Осъществяване на онлайн търговия тип „дропшипинг“. Третиране съгласно ЗДДС.

Автор |04.12.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, с регистрация по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, осъществява онлайн търговия. Извършваните продажби са към физически лица, установени на територията на България. Стоките се закупуват от Китай и се транспортират оттам директно до крайния клиент, установен в България. Българското дружество действа от свое име и за своя сметка. [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2711, 2022

Осигуряване по ДУК на лице с постоянно пребиваване в държава членка на ЕС

Автор |27.11.2022|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Лице, което има българско и полско гражданство, работи в България по договор за управление и контрол с определено възнаграждение. Постоянното пребиваване на лицето е в Полша, но там не упражнява трудова дейност. Работи единствено и само като управител в българското дружество. Въпросите са: При положение, че лицето не пребивава на територи [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2011, 2022

Право на получаване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ от наследниците на починало лице

Автор |20.11.2022|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

До смъртта си физическо лице е работело по трудов договор. Придобило е право на пенсия за осигурителен стаж и възраст без да е прекратило трудовото си правоотношение. Въпросът е: Имат ли право наследниците на починалото лице да получат от работодателя обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/? На основание чл. 222, ал. 3 от К [...]

Казуси и статии ЗДДС
1311, 2022

Начисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от юридическо лице, за който не е начислен и не е ползван ДК

Автор |13.11.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

Юридическо лице, регистрирано по реда на ЗДДС, е закупило недвижим жилищен имот през 2016 г. от физическо лице, нерегистрирано за целите на ЗДДС. При покупката не е начислен ДДС и съответно не е ползван данъчен кредит. Имотът е използван за необлагаеми доставки. През 12.2022 г. юридическото лице възнамерява да продаде  имота на физическо [...]

Казуси и статии
611, 2022

Прекратяване на трудово договор на служител, който е в неплатен отпуск

Автор |06.11.2022|Казуси и статии|

Има ли право работодателят на прекрати трудовия договор на работник или служител, който е в неплатен отпуск? Съгласно разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда /КТ/ в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
3010, 2022

Ред за ползване на полагаем платен годишен отпуск

Автор |30.10.2022|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Служител има право на платен годишен отпуск от минала година в размер на 8 работни дни и от текущата година в размер на 20 работни дни. Служителят решава, че ще ползва най – напред 10 дни от полагащия му се платен отпуск за текущата година. Работодателят смята, че служителят първо следва да изчерпи полагащия се платен отпуск от миналата г [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2510, 2022

Ред на осигуряване при едновременно полагане на труд по договор за управление и контрол и трудов договор

Автор |25.10.2022|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Физическо лице, български гражданин, полага труд по трудово правоотношение и едновременно с това работи по договор за управление и контрол в друго търговско дружество. По сключения трудово договор лицето получава възнаграждение, чиито размер значително превишава максималния месечен осигурителен доход. Въпросът е: В какъв ред и от кой осиг [...]

Казуси и статии ЗДДС
1610, 2022

Продажба на имот, обект на публична продан. Данъчно третиране по реда на ЗДДС.

Автор |16.10.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

В случаите на публична продан кой следва да издаде фактура за продажбата? Съдебният/публичният изпълнител ли е лицето доставчик за целите на ДДС? В разпоредбата на чл. 131 от ЗДДС и чл. 83 и чл. 83а от ППЗДДС се съдържа специална регламентация на случаите на доставка на стоки или услуги при публична продан по реда на ДОПК или на ГПК, или [...]

Казуси и статии
910, 2022

Отразяване на фактури, издадени от лице, регистрирано по реда на чл. 97а от ЗДДС

Автор |09.10.2022|Казуси и статии|

Фирма, регистрирана по реда на чл. 97а от ЗДДС, извършва доставка на консултантски услуги към данъчно задължено лице, установено в Беларус. Въпросите са: Следва ли издаваните фактури да се отразяват в дневника за продажбите и съответно в справката – декларация по ДДС? Оборотът, който българската фирма реализира в резултат на доставката на [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2509, 2022

Правила за сключване на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ

Автор |25.09.2022|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Има ли ограничения за сключване на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ? Необходимо ли е да се уведоми Инспекцията по труда, ако работодателят възнамерява да сключи такъв трудов договор? На основание на чл. 111 от КТ, работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън ус [...]

Go to Top