Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
Казуси и статии ЗДДС
1907, 2021

Префактуриране на разходи за ремонт на оборудване. Третиране по ЗДДС.

Автор |19.07.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Въз основа на направена заявка по сключен договор с фирма „Е“ ООД, транспортна фирма „П“ ЕООД извършва транспорт на оборудване от Италия до България. По време на транспортиране на оборудването, поради неправилното му и нестабилно укрепване от страна на превозвача, то е повредено. Налага се спешно извършване на ремонт на територията на Унг [...]

Казуси и статии ЗДДС
1507, 2021

Комисионни за направени резервации чрез Booking.com. Регистрация по ЗДДС. Приложима данъчна ставка.

Автор |15.07.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Фирма, нерегистрирана за целите на ДДС, осъществява хотелиерска дейност. В тази връзка използва услугите на онлайн платформата за резервации Booking.com, с регистрация по ДДС в Нидерландия. За услугата, която осъществява в полза на българската фирма, Booking издава фактура с основание резервации и такса за плащане. По същество фактурирана [...]

Казуси и статии ЗДДС
807, 2021

Префактуриране на самолетни билети. Документиране и данъчно третиране съгласно ЗДДС.

Автор |08.07.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Във връзка с осъществяване на бизнес среща се налага командироване на служител до Полша. Закупени са самолетни билети за дестинацията Бургас – Полша – Бургас от съответната авиокомпания. По невнимание обаче билетите са закупени от друго дружество /Дружество 1/ на същия собственик, т.е. закупените билети са във връзка с командироването на [...]

Казуси и статии ЗДДС
107, 2021

Онлайн търговия чрез електронен интерфейс и собствен онлайн магазин. Данъчно третиране съгласно ЗДДС.

Автор |01.07.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, осъществява онлайн търговия със стоки /сувенири, изработени от дървен материал/. За тази цел използва услугите на платформата за електронна търговия Etsy.com, а също така притежава и собствен онлайн магазин. Клиентите са физически лица, установени на територията на ЕС. Дружеството е устан [...]

Казуси и статии ЗДДС
2306, 2021

Комисионни по договор за застрахователно посредничество. Данъчно третиране по реда на ЗДДС.

Автор |23.06.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Туроператор, който не притежава качеството застраховател, презастраховател, застрахователен брокер или агент, има сключен договор за застрахователно посредничество, съгласно който той действа от името и за сметката на застрахователя по повод предлаганите от него застрахователни продукти. По силата на сключения договор дружеството – туропе [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ ЗДДС
1706, 2021

Доход от наем на апартамент, придобит в режим на СИО. Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ.

Автор |17.06.2021|ЗДДС, ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Двама съпрузи решават да предоставят за краткосрочно ползване на туристи апартамент, придобит по време на брака. За целта ще използват услугите на онлайн платформата Booking. Съпругата е регистрирана като лице, упражняващо свободна професия. Също така е регистрирана и за целите на ЗДДС. Съпругът е лице, работещо по трудово правоотношение. [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ ЗКПО
1106, 2021

Използване на фирмените финансови средства за задоволяване личните нужди на собствениците

Автор |11.06.2021|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Доста често в практиката, съдружниците/собственика в ООД/ЕООД използват финансовите средства на дружеството за лични нужди, без да възнамеряват да ги възстановят по някакъв начин. Усвояването на тези средства не е в резултат на получено възнаграждение за положен личен труд от страна на съдружниците/собственика. Въпросът е: Какъв е законов [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ ЗКПО
306, 2021

Данъчно третиране на начислени командировъчни пари в полза на служителите по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО

Автор |03.06.2021|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Във връзка с изпълнение на сключени договори с контрагенти, възниква необходимост работници и служители, назначени в дружеството на трудови договори да бъдат командировани в съответните населени места. По решение на управителя, на командированите лица се изплащат съответно: 50 лв. за всеки ден от командировката, когато лицето остава да но [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ
2805, 2021

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на услуга по предоставяне на апартаменти на физически лица за дългосрочно ползване за задоволяване жилищните им нужди

Автор |28.05.2021|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Дружество закупува недвижим имот. Собственикът взема решение част от него да се отдава под наем на физически лица за задоволяване на жилищни им нужди. Въпросите са: Как следва да се третира дългосрочното отдаването под наем на недвижим имот на физически лица за жилищни нужди? Как следва да се третират разходите за консумираната електроене [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
1805, 2021

Подадена декларация обр. Окд-5 за възобновяване на дейност и пропуск да се отбележи вида на осигуряване

Автор |18.05.2021|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Подадена е декларация обр. Окд-5 за възобновяване на дейност през м. Март. Пропуснато е да се отбележи вида на осигуряване. Преди да бъде прекъсната дейността, лицето е осигурявано за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Желанието на лицето, което не се осигурява на друго основание, [...]

Go to Top