Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
Казуси и статии ЗДДФЛ ЗКПО КСО/ТРЗ
710, 2021

Предоставяне на подаръчни ваучери на служителите. Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

Автор |07.10.2021|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Ръководството на дружество взема решение да поръча подаръчни ваучери в размер на 200 лева за сметка на социалните разходи. Ваучерите ще бъдат раздавани на всички работници и служители по повод официални празници като Коледа, Великден и др. Въпросите са: Подлежат ли на облагане подаръчните ваучери? По реда на ЗКПО или ЗДДФЛ? Налице ли е ос [...]

Казуси и статии ЗДДС
110, 2021

Онлайн продажби на употребявани сувенири на данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС

Автор |01.10.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано по реда на чл. 97а от ЗДДС, осъществява онлайн търговия с употребявани сувенири, които се закупуват единствено и само от физически лица, които са данъчно незадължени лица и са установени в България. Продажбите се осъществяват чрез онлайн платформа. Притежателят на онлайн платформата е данъчно задължено ли [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2309, 2021

Изплащане в брой на възнаграждение по договор за управление и контрол. Прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой

Автор |23.09.2021|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Отношенията между дружество с ограничена отговорност и управителя са уредени с договор за възлагане на управлението. Месечното възнаграждение по сключения безсрочен договор за управление и контрол е в размер на 5000 лева месечно. Въпросът е: Съществува ли законова пречка управителят да получава възнаграждението, уговорено в договора за уп [...]

ЗДДС КСО/ТРЗ ЗКПО
1809, 2021

Разходи за лечение на лице от персонала, работещо по трудово правоотношение

Автор |18.09.2021|ЗДДС, ЗКПО, КСО/ТРЗ|

Служител, работещ на трудов договор в търговско дружество, се разболява от тежка болест. За лечението му са нужни значителни по размер финансови средства, непосилни за семейството му. Работодателят решава да поеме лечението на служителя и да заплати всичко необходимо, свързано с него. Стойността на предоставената помощ е до размера на сто [...]

Казуси и статии ЗКПО
1109, 2021

Ваучери за храна предоставени на лице, назначено по граждански договор. Данъчно третиране по реда на ЗКПО.

Автор |11.09.2021|ЗКПО, Казуси и статии|

Фирма предоставя ваучери за храна в размер на 80 лева месечно на своите служители. През м. Септември във фирмата е наето лице по граждански договор за извършване на конкретна дейност в рамките на определен срок. Възниква въпроса: На лицето, изпълняващо конкретна задача въз основа на извънтрудово правоотношение, полагат ли се ваучери за хр [...]

Казуси и статии ЗДДС
409, 2021

Прилагане на разпоредбите на чл. 97а и чл. 99 от ЗДДС при извършване на строителна дейност и придобиване на оборудване на територията на друга държава членка

Автор |04.09.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, нерегистрирано за целите на ДДС, е с основен предмет на дейност строително монтажни работи. Предстои сключване на договор за реконструкция на сграда в Букурещ с дружество, установено в Румъния и регистрирано за целите на ДДС там. Във връзка с изпълнение на сключения договор, възниква необходимост от закупуването на сп [...]

Казуси и статии ЗДДС
2708, 2021

Облагане на наличните активи при дерегистрация по ЗДДС и определяне на основата за начисляване на данъка

Автор |27.08.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, решава по свое желание на прекрати регистрацията си. Към момента на прекратяване на регистрацията е наличен автомобил, използван за целите на основната дейност на дружеството, чиято цена на придобиване е 52 000 лева. При неговото закупуване дружеството е ползвало изцяло данъчен кредит. Към датата н [...]

Казуси и статии ЗДДС
2108, 2021

Ремонт нает офис срещу прихващане на наем. Данъчно третиране по реда на ЗДДС.

Автор |21.08.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Дружество, регистрирано лице по реда на ЗДДС, има сключен договор за наем на офис с доставчик, също регистрирано лице по реда на ЗДДС. В договора за наем е фиксирана наемна месечна вноска, както и клауза, според която наемателят ще извърши текущ ремонт. Предвидено е разходите, направени във връзка с ремонта, да бъдат приспаднати от дължим [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ ЗДДС КСО/ТРЗ
1208, 2021

Реализиране на доходи от реклама чрез собствен уебсайт. Третиране по реда на ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.

Автор |12.08.2021|ЗДДС, ЗДДФЛ, Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Физическо лице, работещо на трудов договор, притежава уеб сайт. Сайтът е създаден с цел предоставяне на полета за реклама. В тази връзка, лицето получава приходи от реклама от Гугъл Ирландия. Възникват въпросите: За лицето възниква ли задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС? Как следва да се декларират приходите от реклама, получаван [...]

Казуси и статии ЗДДС
508, 2021

Режим на облагане на доставка на услуга по транспорт на пътници съгласно ЗДДС

Автор |05.08.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, има сключен договор с туроператор, установен на територията на страната, който му възлага ангажименти за превоз на пътници от България до други държави. Дружество няма лиценз за международен транспорт. Превозът се извършва като се използват услугите на фирми превозвачи, които разполагат [...]

Go to Top