Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
Казуси и статии ЗДДС ЗДДФЛ
805, 2023

Суми, получавани от местно физическо лице за покриване на командировъчни разходи. ЗДДС. ЗДДФЛ.

Автор |08.05.2023|ЗДДС, ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Местно физическо лице извършва консултантски услуги в страната и чужбина. В това си качество то е, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС. За извършваните услуги лицето получава възнаграждение и допълнителни суми за покриване на командировъчни разходи /пътни разходи, храна и настаняване/. Въпросите са:  Следва ли при определяне на данъчната осно [...]

Казуси и статии ЗКПО ЗДДФЛ
3004, 2023

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Прилагане на данъчното законодателство.

Автор |30.04.2023|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Във връзка с изпълнени на сключени договори, Дружество командирова работници по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б „а“ от КТ в Румъния. Във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги /НУРКИРСРПУ/ възникват следните въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2204, 2023

Право на отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда

Автор |22.04.2023|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Една година след сключване на трудовия договор, служителят представя на работодателят си решение на ТЕЛК, с което е определена трайно намалена работоспособност – 75%. Въпросът е: Служителят има ли право на отпуск в размер на 26 работни дни за годината преди представянето на решението на ТЕЛК? На основание чл. 319 от Кодекса на труда, рабо [...]

ЗКПО
404, 2023

Признаване на командировъчни дневни без фактура за нощувка

Автор |04.04.2023|ЗКПО|

Във връзка с осъществяване на икономическата си дейност и изпълнението на задълженията си по сключени договори с контрагенти, българско дружество командирова служителите си в други населени места. Командировката понякога продължава два и повече дни. Тъй като командированите служители нощуват в домовете на свои близки, квартирни пари не се [...]

Казуси и статии ЗДДС
2603, 2023

Рекламация на стоки, предмет на износ. Данъчно третиране по реда на ЗДДС.

Автор |26.03.2023|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружеството е осъществило доставка на стоки за клиент от трета страна. Стоките, предмет на износа, са закупени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната и за тях българското дружество е ползвало правото си на данъчен кредит. Клиентът от третата страна е направил рекламация на получената стока. Рекламацията [...]

Казуси и статии ЗДДС
1903, 2023

Право на данъчен кредит за закупено гориво и нощувка във връзка с командироване на служител

Автор |19.03.2023|ЗДДС, Казуси и статии|

Във връзка с изпълнение на сключен договор със свой контрагент, Дружество командирова свой служител в друг град. Служителят използва личния си автомобил за осъществяване на командировката. След приключване на командировката представя финансов отчет за извършените разходи, към който са прикрепени фактури за гориво и хотелско настаняване, и [...]

Казуси и статии ЗДДС
1203, 2023

Оборот на посредник в тристранна операция. Изчисляване на коефициент по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС.

Автор |12.03.2023|ЗДДС, Казуси и статии|

Следва ли оборотът на посредник в тристранна операция да участва при изчисляването на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС? Съгласно разпоредбата на чл. 15 от ЗДДС тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия: [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2602, 2023

Осигуряване на председател в ЮЛНЦ

Автор |26.02.2023|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Учредено е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза като спортна организация. Единият от учредителите е избран за председател. Председателят представлява и управлява спортната организация. За тази си дейност той не получава възнаграждение. Въпросите са: При положение, че председателят полага труд, т [...]

Казуси и статии ЗКПО
1902, 2023

Ваучери за храна, начислени като разход за м. Декември, но раздадени на служителите през м. Януари. ЗКПО.

Автор |19.02.2023|ЗКПО, Казуси и статии|

Дружество предоставя на служителите си ваучери за храна в размер на 200 лв. на месец. Те се дават в месеца, следващ месеца за който са начислени. Ваучерите за м. Декември 2022 г. са раздадени на служителите през м. Януари 2023 г. Същите са начислени като разход за м. Декември 2022 г. Въпросът е: Следва ли финансовия резултат да се увеличи [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ
1202, 2023

Закупуване на автомобил от физическо лице. Деклариране от физическото лице – продавач и юридическото лице – купувач.

Автор |12.02.2023|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

През 2022 г. дружество закупува от физическо лице автомобил. Физическото лице е закупила автомобилът през 2019 г. Дружеството подава Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, в която посочва продажната цена на закупения автомобил. Сумата се зарежда автоматично при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от физическото лице. [...]

Go to Top