Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
Казуси и статии ЗДДФЛ ЗДДС
804, 2021

Доставка на услуга от физическо лице, с получател данъчно задължено лице, установено в трета страна

Автор |08.04.2021|ЗДДС, ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Местно физическо лице, установено на територията на България, сключва договор за извършване на счетоводна услуга за македонско дружество – данъчно задължено лице. Македонското дружество няма място на стопанска дейност на територията на България. Българското физическо лице е на свободна практика и е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като лиц [...]

Казуси и статии ЗКПО
104, 2021

Използване на лек автомобил за управленската дейност на дружеството и за лични нужди

Автор |01.04.2021|ЗКПО, Казуси и статии|

Дружество придобива лек автомобил по силата на сключен договор за финансов лизинг. Автомобилът ще се използва от управителя на дружеството, назначен по договор за управление и контрол, както за управленската дейност на дружеството, така и за лични нужди. Възникват следните въпроси: При положение, че е взето решение да се прилага метода 50 [...]

Казуси и статии ЗДДС
2403, 2021

Доставка на услуги, предоставени на клиенти, установени извън Европейския съюз. ЗДДС.

Автор |24.03.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество е с основен предмет на дейност преводачески услуги. Дружеството не е регистрирано по реда на ЗДДС. Предстои сключване на договор за извършване на преводи с юридическо лице, установено в трета страна – Турция. Възникват следните въпроси: За българското дружество възниква ли задължение за регистрация по реда на чл. 97а о [...]

Казуси и статии ТРЗ ЗДДФЛ
1703, 2021

Облагане доходите на руски гражданин – пенсионер, упражняващ свободна професия. ЗДДФЛ. КСО.

Автор |17.03.2021|ЗДДФЛ, Казуси и статии, ТРЗ|

Физическо лице, което е руски гражданин, притежава разрешение за продължително пребиваване. Лицето получава пенсия за инвалидност от Русия и съответно разполага с документ, издаден от компетентните власти на Руската федерация, удостоверяващ статута му на пенсионер там. Лицето извършва консултантска дейност. Във връзка с упражняваната дейн [...]

Казуси и статии ЗДДС
903, 2021

Транспортни услуги между трета страна и трета страна, с получател българско данъчно задължено лице

Автор |09.03.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, е получател на транспортна услуга на стоки, извършена от китайско дружество. Стоките се изпращат от Китай и пристигат в Русия. Възникват въпросите: Тази доставка попада ли в хипотезата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС? Следва ли българското дружество да състави протокол по чл. 117 от ЗДДС [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ
303, 2021

Подаване на данни в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доход от покупко-продажбата на движима вещ, изплатен на чуждестранно физическо лице?

Автор |03.03.2021|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Българско дружество сключва договор за покупко – продажба и съответно закупува движима вещ /автомобил/  от чуждестранно физическо лице, гражданин на Германия. Покупката се извършва на територията на Германия. Възникват въпросите: Следва ли българското дружество да включи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ информация за дохода, който е [...]

Казуси и статии ЗДДС
2602, 2021

Полагане на личен труд от собственик на ЕООД срещу възнаграждение. Данъчно третиране по ЗДДС.

Автор |26.02.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Съдружник - самоосигуряващо се лице полага личен труд в дружеството, за който получава месечно възнаграждение. Полагането на личен труд от съдружника не е оформено с договор съгласно Кодекса на труда, както и с договор за управление и контрол. Възниква въпроса: За лицето възниква ли задължение за регистрация по чл. 96 от ЗДДС, ако размера [...]

Казуси и статии ТРЗ
1602, 2021

Възможно ли е договаряне на нов срок за изпитване при промяна на длъжността?

Автор |16.02.2021|Казуси и статии, ТРЗ|

На основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда е сключен е трудов договор със срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя. Лицето е назначено на длъжност „търговски представител“. Трудовият договор не е бил прекратен от работодателя и съответно е преминал в договор с неопределен срок. След около една го [...]

Казуси и статии ЗКПО
902, 2021

Непредоставяне на ваучери за храна на лицата, които нямат отработени дни през месеца. Данъчно третиране.

Автор |09.02.2021|ЗКПО, Казуси и статии|

Търговско дружество предоставя ваучери за храна в размер на 80 лева месечно на своите служители. Въз основа на издадена заповед от управителя на дружеството, ваучери за храна не се предоставят на служители, които нямат нито един отработен ден в рамките на месеца, тъй като са били в отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск и [...]

Казуси и статии ТРЗ
2601, 2021

Осигуряване на собственик на ЕООД – чуждестранно лице от ЕС, полагащо труда си в страна от ЕС. Приложимо законодателство.

Автор |26.01.2021|Казуси и статии, ТРЗ|

Гражданин на Холандия регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност в България. Основна дейност на дружеството е търговия на стоки. Стоките предмет на търговията се продават на територията на Холандия, т.е. търговската дейност се осъществява изцяло на територията на Холандия. Холандският гражданин, едноличен собственик на капита [...]

Go to Top