НАП отново са предприели акция за проверка на големи касови наличности … отново изпращат имейли ..

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,

         Уведомяваме Ви, че Националната агенция за приходите (НАП) за втора поредна година предприема действия спрямо дружества – нефинансови предприятия, посочили в счетоводните си баланси касови наличности в значителен размер.

         Представляваното от Вас дружество попада в групата от лица, в чиито счетоводни баланси за 2016 г. и 2017 г. са посочени касови наличности в значителен размер. През миналата година вече Ви информирахме за рисковете, които крие невярното посочване на данни относно касови наличности в счетоводните документи, както и за последствията от това. В тази връзка Ви уведомяваме, че необоснованото наличие на касови наличности в значителен размер е основание за иницииране на проверка от НАП и налагане на санкции при установяване на нарушения.

         Напомняме Ви, че липсата към настоящия момент на сумата, посочена във финансовия отчет, както и липсата на доказателства за разходване на паричните средства, обуславящи причините за тяхната фактическа липса, обосновано биха предпоставили извода, че собственикът (акционерите, съдружницитe) на данъчно задълженото лице се е разпоредил със същите в своя полза или в полза на свързани с него лица, без това да е свързано с осъществяваната дейност. Тази хипотеза попада в обхвата на дефиницията за „скрито разпределение на печалбата“ по смисъла на  § 1, т. 5, б. „а” от ДР на ЗКПО.

         По смисъла на § 1, т. 4, б. „в“ от ДР на ЗКПО скритото разпределение на печалба се смята за дивидент. Следователно по отношение на средствата с характер на скрито разпределение на печалбата се прилага и облагане като дивидент – с данък при източника в случаите, предвидени в чл. 194 от ЗКПО, съответно с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ.

         Съгласно чл. 267, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто от средствата, представляващи скрито разпределение на печалба. Същевременно съгласно ал. 2 на чл. 267 от ЗКПО, когато данъчно задължено лице е извършило скрито разпределение на печалба и е посочило това обстоятелство в данъчната си декларация, предвидената по ал. 1 санкция не се налага.

         Обръщаме внимание, че в случай на допусната счетоводна или друга грешка, отнасяща се за 2017 г., включително свързана с извършено скрито разпределение на печалбата, можете еднократно да подадете нова годишна данъчна декларация в срок до 01.10.2018 г., съгласно чл. 75, ал. 3 от ЗКПО.

         При условие че вече сте се възползвали от тази възможност, както и ако грешката е допусната през друга минала година и/или засяга вече подадена декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за минало тримесечие, през което е извършено скрито разпределение на печалбата, но дължимият данък върху дивидентите не е деклариран, можете да предприемете действия по реда на чл. 103, ал. 2 от ДОПК за коригиране на данните във вече подадената данъчна декларация за съответния минал период. По този начин по отношение на дружеството биха се реализирали благоприятните последици, предвидени в нормата на чл. 267, ал. 2 от ЗКПО, а именно отпадане на административнонаказателната отговорност за извършено скрито разпределение на печалбата.

         За тази цел в случаите, които не попадат в хипотезата на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО, е необходимо в 30-дневен срок от получаване на настоящето писмо да посетите офиса на териториалната дирекция на НАП, където сте регистрирани, за връчване на покана по чл. 103, ал. 1 от ДОПК.

         По отношение на лицата, които в посочените срокове не предприемат необходимите действия за подаване на коригиращи декларации, когато са налице основания за това, ще бъдат предприети своевременно контролни действия.

ЕКИПЪТ НА НАЦИОНАЛНА

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Източник: Интернет страницата на НАП