В бр. 7 от 19.01.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани, направените промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Първата промяна касае Декларация образец № 3 /чл. 3, ал. 2, т. 2/. Увеличена е възрастовата граница, а именно от 18 до 22 годишна възраст на лицата, за които се подава декларация образец № 3 от училищата.

Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните: от училищата за лицата от 18- до 22-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;

Друга важна промяна е свързана с удължаване на срока, в който е възможно коригирането на вече подадена Декларация обр. № 6 за дължимите осигурителни вноски подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса.

От 01.01.2018 Декларация обр. № 6 може да се коригира до края на втория месец, считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

В Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се създава нов „код 99“ – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.

Ето и пълните промени на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица:

(обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм., бр. 11, 58 и 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г., бр. 45, 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г., бр. 4, 14 и 60 от 2015 г., бр. 2 и 38 от 2016 г., бр. 5 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 2 думите „над 18-годишна“ се заменят с „от 18- до 22-годишна“.

2. В ал. 13 думите „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5 и 6“ се заменят с „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5, 6, 9 и 10“.

3. В ал. 15 думите „декларация образец № 1 и“ се заличават.

§ 2. В чл. 3а след думите „на хартиен носител“ се добавя „или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя,“.

§ 3. В чл. 6а, ал. 9, изречение първо думите „до края на месеца, следващ месеца“ се заменят с „до края на втория месец, считано след месеца“.

§ 4. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 12 „Вид осигурен“ код 98 се заличава и се създава код 99:

„– 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.“

2. В т. 12.3 в т. 1 на „Забележки“ числата „95 и 97“ се заменят с „95, 97 и 99“.

3. В т. 15.1 в код 2 думите „чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда“ се заменят с „чл. 325, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда“ и думите „чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител“ се заменят с „чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител“.

4. В т. 16 в позиция 3 и позиция 4 числото „23“ се заличава, а в т. 3 на „Забележки“ думите „или 98“ се заличават.

5. В точки 16.7 и 16.8 числото „23“ се заличава.

6. След т. 16.8 се създава „Забележка“:

„Забележка.

Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 за лицата с код 99 се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.“

7. В т. 21 думите „чл. 6, ал. 2“ се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 12“.

8. В т. 31 числото „98“ се заменя с „99“.

9. В т. 34 в „Забележки“ изречение първо се заличава, а в изречение второ числата „96, 97, 98“ се заменят с „92, 96, 97“.

Заключителна разпоредба

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Пълният текст на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Изтчоник: Итернет страницата на „Държавен вестник“