Въпроси от родители:

 1. Какъв е размерът на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г.?

За 2021 г. са въведени специални размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които могат да се прилагат само за доходи, придобити през 2021 г година.

Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи за 2021 г. се намалява със:

 •  4500 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 •  9000 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
 •  13 500 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение се ползва в този размер включително за деца, които са родени или са навършили пълнолетие през 2021 г.

Данъчното облекчение за деца с увреждания се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява с 9000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

Данъчното облекчение се ползва в този размер, включително когато през 2021 г. са установени видът и степента на увреждане (50 или над 50 на сто), както и когато през 2021 г. изтича срокът на валидност на решението, с което са установени видът и степента на увреждане.

 1. Кой може да ползва данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания?

Данъчното облекчение за деца може да се ползва от местно физическо лице или от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което към 31 декември на данъчната година е:

 1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
 • детето не е настанено извън семейството, и
 • не е учредено попечителство или настойничество, или
 1. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или
 2. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 3. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва от местно или чуждестранно физическо лице, което е установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което към 31 декември на данъчната година е:

 1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
 • детето не е настанено извън семейството, и
 • не е учредено попечителство или настойничество, или
 1. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство, или
 2. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 3. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания може да се ползват и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато отговаря на условията по чл. 22в, ал. 1-3 и чл. 22г, ал.1-3 от ЗДДФЛ. В тази връзка следва да се има предвид, че данъчните облекчения се ползват, когато едновременно са налице следните условия:

 1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;
 3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Важно е да се подчертае, че облекченията за деца и за деца с увреждания могат да се прилагат само от лица, които през течение на годината са придобили доходи, подлежащи на облагане с годишен данък (данък върху общата годишна данъчна основа и/или данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец).

 1. Какви са възможностите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания?

За улеснение на лицата, които през течение на годината са получавали доходи от трудови правоотношения, е създадена допълнителна възможност, вместо с подаване на годишна данъчна декларация, облекченията да се ползват при работодателя по основното трудово правоотношение.

Друга възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания е с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

 1. Искам да ползвам данъчно облекчение през работодател, какво трябва да направя?

За да ползвате данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение е необходимо в срок от 30 ноември до 31 декември да му представите необходимите документи.

 1. Какви са необходимите документи, които трябва да представя?

Местните физически лица представят следните документи при работодателя:

 1. За да ползват данъчното облекчение за деца – декларация по образец, в която декларират всички условия и обстоятелства за прилагане на облекчението;
 2. За да ползват данъчното облекчение за деца с увреждания – декларация по образец, в която декларират всички условия и обстоятелства за прилагане на облекчението и копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за детето.

Чуждестранните физически лица, които са установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освен изброените по-горе документи трябва да представят и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на съответното данъчно облекчение, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.
Същите документи се представят и когато облекченията се ползват с подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с тази разлика че не се изисква прилагането на копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК към декларацията за данъчното облекчение за деца с увреждания.

 1. Нужно ли е да искам служебна бележка от работодател?

Служебна бележка за доходите от трудови правоотношения се издава от работодателите при поискване от страна на съответния работник или служител. Не се изисква прилагането й към годишната данъчна декларация. Все пак, ако по желание работникът поиска да му бъде издадена служебна бележка, работодателят е длъжен да го направи в 14-дневен срок от датата на поискването й.

 1. Имаме ли право на данъчно облекчение за две деца за 2021 г., като се има предвид, че всеки от родителите получава минималната работна заплата? 

Данъчното облекчение за деца се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва отстъпката за 2021 г.  Допустимо е когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, но това може да стане само чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.

Например, ако и двамата родители са на минимална работна заплата и формираната годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на всеки от тях е 7000 лв., при положение че няма да ползват други данъчни облекчения, биха могли да процедират по следния начин:

 • Единият родител ползва данъчното облекчение за деца при основния си работодател към 31.12.2021 г. до размера на формираната от работодателя годишна данъчна основа (7000 лв.). Изчисленията, свързани с ползването на облекчението, се извършват от работодателя на база представените от служителя документи.
 • Разликата от 2000 лв. до допустимия в закона размер на данъчното облекчение за две деца (9000 лв.) може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г., независимо от факта, че същият има доходи само по трудови правоотношения.
 1. Ако реша да не ползвам данъчните облекчения през работодател, какви други възможности имам?

В този случай данъчните облекчения могат да се ползват само чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат необходимите документи, в зависимост от вида на съответното облекчение, а именно:

 1. За данъчното облекчение за деца – актуален образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец  2005);
 2. За данъчното облекчение за деца с увреждания – актуален образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), който също може да бъде открит на интернет страницата на НАП.

Чуждестранните физически лица, които са установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освен изброените по-горе документи трябва да приложат към съответния образец на декларация и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

 1. Имам задължения за минал период към НАП. Мога ли да ползвам данъчно облекчение за дете? 

Едно от условията, които трябва да са изпълнени, за да се прилагат данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ, в т.ч. и данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, е  физическото лице, което ги ползва, да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава с цел корекции по реда на чл. 53, ал. 2, както и по реда на чл. 103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Следователно, при наличието на такива задължения, Вие нямате право да прилагате данъчни облекчения. За целта препоръчваме преди да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ да направите справка в данъчно-осигурителната си сметка.

Когато облекченията за съответната година се ползват чрез работодател по основното трудово правоотношение, е необходимо да се представи писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. В тази връзка се попълва съответното поле в образците на декларацията за деца и за деца с увреждания, която се представя пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември.

 1. Ако работодателят откаже през него да ползвам данъчни облекчения?

Ако по една или друга причина работодателят откаже да се ползват данъчни облекчения при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, физическите лица не губят правата си. В този случай обаче данъчните облекчения могат да се ползват само чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат необходимите документи, в зависимост от вида на съответното облекчение.

 1. Получавам детски надбавки, мога ли да ползвам и данъчно облекчение за деца?

Получаването на детски надбавки не Ви лишава от правото да ползвате данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания. Необходимо е обаче през годината да сте придобили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Такива са облагаемите доходи от: трудови правоотношения, стопанска дейност, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество и от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. В случай че през 2021 г. сте придобили такива доходи и отговаряте на останалите условия, имате право да ползвате данъчното облекчение за деца. Следва да имате предвид, че намалението се прилага до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Въпроси от счетоводители/работотдатели:

 1. Какво ще се случи, ако повече служители ползват данъчни облекчения за повече от едно дете? Сумата може да надвиши размера на данъка за внасяне и той да не е достатъчен за покриване на облекченията. 

Съгласно чл. 49, ал. 6 и 7 от ЗДДФЛ, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето. Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица. Следователно, ако работодателят възстанови на служителите си сума, която надвишава размера на данъка за внасяне за месеца, през който е направено преизчисляването, разликата може да се прихване от вноски за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за следващи месеци.

 1. Какво можем да направим в случаите, когато дори и да нямаме данък за внасяне, нямаме достатъчно налични средства, за да платим облекченията?

Когато работодателят не може да възстанови установената при годишното преизчисляване сума (или част от нея) до 31 януари на следващата година, лицето може да ползва облекчението с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

 1. Как се решава въпросът при бюджетните организации, които имат бюджетни ограничения и изплащат надвнесената сума на лицата до 31.12? 

Данъчният закон не дава специални насоки за бюджетните организации. Действията на работодателите са регламентирани по един и същи начин в разпоредбата на чл. 49 от ЗДДФЛ, независимо от статута им. В този смисъл бюджетните организации, които са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ, също са задължени да преизчисляват на годишна база дължимия данък за доходите от трудови правоотношения. В случай че нямат възможност да възстановят изцяло или частично надвнесения данък на служителите си, последните могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишна данъчна декларация.

 1. Нужно ли е да издаваме служебни бележки? 

Съгласно чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49. Следователно, ако работникът/служителят не е поискал да му бъде издадена служебна бележка, работодателят не е задължен да го прави. На основание чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ служебните бележки се издават в 14-дневен срок от датата на поискването им.

 1. Ако служителите са с минималния за страната доход, ползват ли данъчни облекчения и в какъв размер?

Общият размер на данъчните облекчения, които работодателят по основното трудово правоотношение може да приложи по реда на чл.49, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ, не може да превишава размера на определената от него годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 от същия закон.

 1. Имаме служители чуждестранни лица, те могат ли да ползват данъчни облекчения за деца и как?

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се прилагат и от чуждестранни физически лица, но само в случай, че са установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато са реализирали доходи от източник в България и съответно се облагат по реда на ЗДДФЛ с данък върху общата годишна данъчна основа и/или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. За да ползват облекчението за деца или за деца с увреждания, тези лица трябва допълнително да приложат към съответния образец на декларация (образец 2005 или 2006) копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

 1. Наши служители работят в чужбина, те ползват ли данъчни облекчения за деца?

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се прилагат от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, които са установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които отговарят на условията по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ, при положение че са реализирали доход, подлежащ на облагане с годишен данък по реда на този закон.

Източник: НАП