Малките, средни и микро предприятия ще доказват приемането на ГФО и годишните доклади за дейността само с декларация

Агенцията по вписванията информира, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия. Според промените, отпада необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и пр.). Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния компетентен орган,  се доказва с представяне на декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007) от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел. Промените влизат в сила от 14.03.2020 г., с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Промените няма да се прилагат за големи предприятия и фирми от обществен интерес*, Според статистиката за 2018 г., тези компании са около  3-4% от всички  предприятия.

По данни на Агенцията по вписванията, подадените ГФО от 01.01.2020г. до момента са малко над 16 400. От тях 70%  са подадени по електронен път, а тридесет процента – на гише. Според броя на подадените заявления Г2 (ГФО) за 2019 г. (351 584), до края на септември 2020 г. (крайният срок за подаване на ГФО ), се очаква да бъдат подадени над 330 000 заявления.

Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) уреждат и реда за обработка на необявените  годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, подадени в Агенцията по вписванията преди 24.04..2020 г. Според новите текстове, обстоятелството, че ГФО е приет от съответния компетентен орган, се доказва само с декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ . Тази промяна ще намали обема и обхвата на проверката, която извършват длъжностните лица по регистрация, като по този начин ще се оптимизира срока и бързината на производството по обявяване на ГФО, съответно ще се преодолее натрупаното забавяне от 2017 г. насам.

*По смисъла на Закона за счетоводството:

Големи предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души;

Съгласно §1, т. 22 „Предприятия от обществен интерес“ са:

а) предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава – членка на Европейския съюз;

б) кредитни институции;

в) застрахователи и презастрахователи;

г) пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове;

д) инвестиционни посредници, които са големи предприятия по този закон;

е) колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, които са големи предприятия по този закон;

ж) финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които са големи предприятия по този закон;

з) „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, и дъщерните му предприятия; Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

и) търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пренасят, и/или да продават електроенергия и/или топлоенергия и които са големи предприятия по този закон;

к) търговски дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или разпределят и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия по този закон;

л) ВиК оператори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, които са средни и големи предприятия.

Източник: Агенция по вписванията