Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 31 юли 2021 г. ще влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия. Спогодбата е обнародвана в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г. и ще се прилага от 1 януари 2022 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2022 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2022 г.

Спогодбата е съобразена с приоритетите на двете държави, действащото българско и нидерландско данъчно законодателство и съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и глобалния проект за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS Project).

Считано от 01.01.2022 г. местните лица на Нидерландия, които реализират доходи от източник в България, ще могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. За доходи с размер над 500 000 лева, реализирани на или след посочената дата, следва да се подават искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Искания се подават и в случаите на договори с продължително действие, за които вече има издадено становище на основание действащата в момента СИДДО (тези становища са в сила само до 31.12.2021 г.). За доходи под 500 000 лева годишно доказателствата по чл. 136 от ДОПК следва да се представят пред платеца на доходите.