Публикувана е нова версия 11.02, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.
Реализираните промени в клиентския софтуер са във връзка с приетите изменения в ЗДДС и ППЗДДС, въвеждащи нулева ставка на ДДС за доставките, вноса и ВОП на „хляб“ и „брашно“ в Дневника за покупки, Дневника за продажби, както и промените в Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г. относно предоставени компенсации при доставки на горива чрез крайните разпространители, в сила от 09.07.2022 г.

Източник: НАП