Публикувана е нова версия 11.03, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.
Новото във версията е, че са отстранени грешки от предходната версия и са добавени нови валидации.

Източник: НАП