Публикувана е нова версия 12.01, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта. Новото във версията е, че е добавена възможност за генериране на файлове за 2023 г.

Източник: НАП