На интернет страницата на НАП в меню „Формуляри“ са публикувани новите образци на формуляри по ЗДДФЛ за доходите, изплатени през 2022 г.: