С § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ДВ бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 18.12.2020 г.) е приет преходен режим за определяне на данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино за IV тримесечие на 2020 г., а именно:

За периода от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително чл. 245, ал. 4 от ЗКПО не се прилага при спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел V от Закона за здравето. В тези случаи данъкът по чл. 245, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗКПО се дължи пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността.

Такъв ред е предвиден и от 01.01.2021 г., като той се съдържа в новата ал. 5 на чл. 245 от ЗКПО (ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.).

Във връзка с новите правила декларацията по чл. 246 от ЗКПО ще се подава по нов образец, който е в процес на утвърждаване. Декларирането на данъка за IV тримесечие на 2020 г. също ще се извършва с новия образец.

Източник: НАП