С изменението на чл. 128б от Кодекса на труда от 1 януари 2017 г. е създадена правна възможност част от документите в трудовото досие на работника или служителя да се създават и съхраняват като електронни документи, като видът и изискванията за създаването и съхраняването им следва да се определят от Министерския съвет.

      С проекта на Наредба се уреждат:

– видът на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника и служителя и изискванията към тяхното създаване и съхраняване;

– изискванията към информационните системи за съхраняването на електронните документи;

– размяната на електронни документи между работника и служителя и работодателя, както и удостоверяването на тяхното връчване;

      Използването на информационни системи, създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя са предпоставки за намаляване на административната тежест. Това е така, тъй като: намаляват преките разходи за създаване, обработка, съхраняване и обмен на документите от трудовото досие на работника или служителя; спестява се време; намаляват разходите за персонал и други разходи, свързани с администрирането на трудовото правоотношение.

     Запазва се възможността документите от трудовото досие да се създават и съхраняват на хартия. В тази връзка за предприятията, които не ползват информационни системи няма да има нови задължения и разходи.

pms-Nar-128b_KT.docx

Doklad- Naredba_128b_KT.docx

Nar_128b_KT.docx

OV-Nar_128b_KT.docx

336.30г.2018_sent_no_signature.pdf

Източник: Интернет страницата на Министерски съвет