С § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2019 г.) беше прието изменение в чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Съгласно цитираната разпоредба, задължението за публикуване на годишен финансов отчет, консолидиран годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по глава седма от Закона за счетоводството в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не се прилага за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период. Това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден в ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г. със Заповед № ЗМФ-1263/30.12.2019 г.  на министъра на финансите. ТУК можете да видите образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Декларацията се публикува в срок до 31 март на следващата година.

Заповедта и образецът на декларацията са публикувани и на Интернет страницата на министерство на финансите.

Съгласно § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, предвиденият облекчен ред за еднократно подаване на декларация за неосъществяване на дейност се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г.

По силата на приетите изменения, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност по смисъла на т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството са предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 31.03.2020 г., съответно до 31.03. на годината, следваща финансовата година, през която предприятието не е осъществявало дейност.

При започване осъществяването на дейност от предприятието по смисъла на Закона за счетоводството, за него възниква задължението за изготвяне и обявяване по надлежния ред на годишен финансов отчет за съответния период, през който то е осъществявало дейност и е генерирало приходи от нея.

Източник: Агенция по вписванията