В бр. 71 на ДВ от 11 август 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. С параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби са направени изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност. Съгласно параграф 11, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, параграф 6 влиза в сила от 01.08.2020 г. Направените изменения ще са в сила 01.08.2020 г. до 31.12.2021 г.

Създава се нова т. 6 в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, т.е. намалената данъчна ставка от 9 на сто ще се прилага и за доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;

С новата т. 7 в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС се предвижда прилагане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за доставката на услуга за използване на спортни съоръжения.

Целият текст вижте ТУК.