Днес, 24.07.2020 г. в бр. 66 на ДВ е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 21 ЮЛИ 2020 г. за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. Постановлението влиза в сила от 01.01.2021 г.

Променя се разпоредбата на чл. 8 от Наредбата. С направената промяна се актуализира размера на минималното допълнително трудово възнаграждение за нощен труд. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите от 01.01.2021 г. ще се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.