Публикувана е нова версия 14.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. , инструкция за инсталация и ръководство за потребителя.

Новото във версия 14.01 е:

  1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и Обр. 6 за 2022 година.
  2. Добавена е възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2021 година.
  3. Добавена е възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл.162 от ЗКПО за доходи, изплатени през 2022 година.

Източник: НАП