Министерството на финансите публикува Указание  УК – 2 от 13.07. относно практическото приложение на § 15д от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ бр. 52, от 5.7.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона във връзка с  данъчното третиране на доставки, за които се прилага намалена или нулева ставка на данъка в срок до 1 юли 2023 г.

Указанието дава отговор на въпроса как ще се облага хляба в ресторантите: По отношение на „хляб“, като част от ресторантьорска или кетъринг услуга, включително при доставка на храна за вкъщи, същият винаги следва да се включва в доставката на ресторантьорската или кетъринг услугата, или на доставката на храна за вкъщи, независимо дали се предоставя с обща или отделна цена, и не е приложима нулева ставка на данъка.
Източник: МФ