На страницата на Министерството на финансите е публикувано Указание относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19. То е издадено на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч).

Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за счетоводното отчитане на различните програми и мерки за предоставяне на държавни помощи за преодоляване на последствията от пандемията с коронавирус.

Целия текст на документа можете да видите тук:

Указание относно отчитането на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19