В бр. 110 от 29.12.2020 г. на Държавен вестник са обнародвани заповеди на министъра на финансите за утвърждаване на образци на годишните данъчни декларации, както следва:

  • Със заповед № ЗМФ-1011 от 18 декември 2020 г. се утвърждават образци от годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2011, 2021, 2071, 2010 и 2001в.

Вижте образците ТУК.

  • Със заповед № ЗМФ-1012 от 18 декември 2020 г. се утвърждава образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Вижте образеца ТУК.

  • Със заповед № ЗМФ-1013 от 18 декември 2020 г. се утвърждава образец на годишна данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Вижте образеца ТУК.

  • Със заповед № ЗМФ-1014 от 18 декември 2020 г. се утвърждава образец на годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Вижте образеца ТУК.

  • Със заповед № ЗМФ-1015 от 18 декември 2020 г. се утвърждава образец на данъчна декларация по чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Вижте образеца ТУК.

  • Със заповед № ЗМФ-1016 от 18 декември 2020 г., № У1016-40-947 от 11 декември 2020 г. се утвърждава образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Вижте образеца ТУК.