Всички уведомления по чл. 62 се подават наново с код по ЕКАТТЕ

Какво се промени от 01.04.2017г.:
От 01.04.2017г. е добавено ново поле „Код по ЕКАТТЕ“ към Уведомленията по чл. 62, ал. 5. Това е 5 цифрен код, който определя населено място в България, в което лицето работи. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код поЕКАТТЕ, се попълва код „00000“.
От старата бланка са махнати полетата „9. Догово𠹓, а текстовото описаниe на избрания НКИД – „15. Икономическа дейност, в която е заето лицето“ е заменено с новото поле „15. Код по ЕКАТТЕ“.
В преходните и заключителни разпоредби на новата „НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА“ е добавен следният параграф:

§ 10. (1) В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят изпращауведомления съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва: код за тип на документ – 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за „дата на сключване“ се попълва 1.04.2017 г., длъжностно наименование, код поНКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“.
(2) Уведомление по ал. 1 се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.