В ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван  Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените са свързани с въвеждането на намалена данъчна ставка от 9 на сто за определени стоки и услуги:

  1. настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
  2. доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
  3. ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128;
  4. храни, подходящи за бебета или за малки деца по приложение № 4;
  5. бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4.

В тази връзка се правят изменения и допълнения в чл. 66, ал. 1 и ал. 2. В § 1 от ДР на ЗДДС в  т. 62 се създава ново изречение второ. Създават се т. 98, 99 и 100 и приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5.

Данъчната ставка е временна и се въвежда за периода от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.

Също така са направени някои промени в:

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.:

  1. Създава се § 6а;
  2. 2. В приложение № 1 към чл. 9, т. 1 се променя ред 60 и се създава нов ред 60а за хотелиерство и ресторантьорство;

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците – създават се чл. 12а, чл. 27 и &27а в Преходните и заключителните разпоредби.

Източник: Държавен вестник