Първо да видим какви условия следва да са изпълнени, за да се приеме, че дадена фирма не е осъществявала дейност през съответния период.

В т. 30, &1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството е регламентирано, че „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които са налице едновременно следните условия:

  1. През отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
  2. През отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  3. Не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
  4. Не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Ако за вашата фирма са изпълнени едновременно посочените условия, то следва да се приеме, че тя не е осъществявала дейност през отчетната година.

В разпоредбата на чл. 38, ал. 1 – 8 от Закона за счетоводството са изброени предприятията, които имат задължение да публикуват приетия от общото събрание на съдружниците или от акционерите, или от съответния орган годишен финансов отчет и годишни доклади по глава седма от този закона.

По силата на чл. 38, ал. 9, т. 2 предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, са освободени от задължението да публикуват годишния си финансов отчет по реда на чл. 38, ал. 1 – 8 от Закона за счетоводството.

Обстоятелството, че не са осъществявали дейност през отчетния период, предприятията декларират ЕДНОКРАТНО за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, утвърден със заповед на министъра на финансите, която се публикува в срок до 31.03. на следващата година в Търговския регистър. Предвиденият облекчен ред за еднократно подаване на декларация за неосъществяване на дейност се прилага за отчетни периоди, започващи НА И СЛЕД 01.01.2019 г.

Важно е да се знае, че когато предприятието започне да осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството, за него възниква задължение да изготви и обяви, по предвидения от закона ред, годишния финансов отчет за съответния период, през който то е осъществявало дейност и е генерирало приходи от нея.

Всички търговци по смисъла на Търговския закон, както и юридическите лица с нестопанска цел декларират обстоятелството, че не са осъществявали дейност през отчетния период в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а всички останали предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет. Еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период, не подават декларация, че не са осъществявали дейност през отчетния период.

Подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, че фирмата не е осъществявала дейност през предходната календарна година, се представя за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г3. Видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле №1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва „Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

Важно е да се отбележи, че такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не се дължат за публикуване на декларацията за липса на дейност през отчетния период.

Друго, на което следва да се обърне внимание е, че заявител при подаване на заявление Г3 за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за неосъществяване на дейност НЕ МОЖЕ да бъде съставител на ГФО.

В чл. 15 от Закона за търговския регистър е регламентирано кой може да бъде заявител. Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от търговеца, съответно юридическото лице с нестопанска цел, прокуриста, друго лице в предвидените по закон случаи, адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията, пълномощник с изрично пълномощно. В чл. 15, ал. 3 от същия закон е предвидено изключение, което дава право на съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството, притежаващ нотариално заверено пълномощно, да заявява за обявяване актовете по чл. 38, ал. 1, 3 и 5 от Закона за счетоводството.

От всичко казано може да се направят следните изводи:

  1. Заявленията са няколко вида: за вписване, заличаване и обявяване.
  2. Декларацията за липса на дейност е за обявяване.
  3. Оправомощени да подават заявления са: търговецът (управителят), адвокат с изрично пълномощно и други лица, но само в предвидените изрично по закон случаи. Един от тези случаи е по чл. 15, ал. 3 за подаване на ГФО от съставители на финансови отчети.
  4. Както се вижда, тези норми не касаят декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството. Поради тази причина съставителите на финансови отчети не могат да я подават.

В срок до 30.04 на текущата година Агенцията по вписванията има задължение да представи в електронен вид на Националната агенция за приходите списъци с предприятията, които са заявили за обявяване в търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел декларация за липса на дейност. Списъците следва да съдържат наименованието на предприятието и ЕИК от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В двумесечен срок от получаване на списъците Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения.

Също така, предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството и нямат задължение за подаване на годишен отчет за дейността, имат задължение да подадат в НСИ декларация /Приложение №11/, с която да декларират икономическа неактивност през съответната година в срок до 30.04. на следващата година. Декларацията се подава в Информационната система „Бизнес статистика“, на e-mаil или на хартия в съответния отдел на „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

До тук обърнахме внимание на документите, които следва да бъдат подадени за фирмата, която не е осъществявала дейност през отчетната година. Сега да видим какво не следва да бъде подавано …

По силата на чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността. Годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

ОБОБЩЕНИЕ:

1. ДО 31.03. НА ГОДИНАТА, СЛЕДВАЩА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, ПРЕЗ КОЯТО ПРЕДПРИЯТИЕТО НЕ Е ОСЪЩЕСТВЯВАЛО ДЕЙНОСТ, ТО ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЕДНОКРАТНО ДА ОБЯВЯВИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ Г3.

ПРЕДВИД ПРИЕТИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ПОДАВАТ ВСЯКА ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ СА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО НЕ СА ОСЪЩЕСТВЯВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 Г. ИЛИ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ФИНАНСОВА ГОДИНА И СА ДЕКЛАРИРАЛИ ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ С ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ В СРОК ДО 31.03.2020 Г., СЪОТВЕТНО ДО 31.03. НА ГОДИНАТА, СЛЕДВАЩА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, ПРЕЗ КОЯТО ПРЕДПРИЯТИЕТО НЕ Е ОСЪЩЕСТВЯВАЛО ДЕЙНОСТ.

2. ДО 30.04. НА ГОДИНАТА, СЛЕДВАЩА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, ПРЕДПРИЯТИЯТА ПОДАВАТ В НСИ ДЕКЛАРАЦИЯ /ПРИЛОЖЕНИЕ №11/, С КОЯТО ДЕКЛАРИРАТ ИКОНОМИЧЕСКА НЕАКТИВНОСТ ПРЕЗ СЪОТВЕТНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД.

3. ПРЕДПРИЯТИЯТА НЕ ПОДАВАТ ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 92, АЛ. 4 ОТ ЗКПО, ОСВЕН В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ.