Срок за подаване на данни за 2017 г. : 1-ви януари 2018 г. – 4-ти май 2018 г.

От 2018 година вече не се подава уведомление по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава за нови предприятия, стартирали дейност през предходната година, т.е. отчетната година и при промяна на данни от точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията. При всички останали случаи не е налично задължение за подаване на декларация или уведомление.

Адрес за подаване на декларация: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Внимание !!!

Услугата работи най-добре с Internet Explorer.

Ако при влизане порталът изиска ел. подпис и пин код, изберете „cancel“.

При работа с Internet Explorer на екрана за подписване преди натискане на бутона „Подпиши“ ако се визуализира списък с няколко сертификата изберете „cancel“.

Необходимо е добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java.

За да проверите, дали вашата Java е включена коректно моля да посетите интернет страница https://www.java.com/verify/.

Подробни настройки за подписване с ел. подпис ТУК.

ВИДЕО за конфигуриране на Java за работа в портала на електронни административни услуги на ИА ГИТ

Системата позволява:

–  Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

–  Разпечатване на попълнената декларация – при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл.

Източник: Интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“